ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης Επιχειρήσεων

Προγράμματα Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης που καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονης επιχείρησης με πλήρη κάλυψη για απαιτήσεις και αποζημιώσεις από την δραστηριότητα της επιχείρησης και των εγκαταστάσεων που παρέχει τις υπηρεσίες της.

Θωρακίστε την οικονομική δραστηριότητα της δικής σας επιχείρησης, από αξιώσεις τρίτων για καταβολή αποζημιώσεων ως συνέπεια σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών, που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους κατά τη λειτουργία της επιχείρησης σας, ή στις εγκαταστάσεις σας ή και κατά την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών σας.

 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Καταστημάτων – Γραφείων
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Κέντρων Διασκεδάσεως
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Κινηματογράφων & Θεάτρων
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Σχολείων – Εκπαιδευτηρίων – Φροντιστηρίων
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Γυμναστηρίων – Κομμωτηρίων
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εταιρειών Συντήρησης Ανελκυστήρων
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εταιρειών Διοργάνωσης Εκδηλώσεων
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Συνεργείων Αυτοκινήτων – Πρατηρίων Καυσίμων- Πλυντηρίων Αυτοκινήτων
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Ενοικιαζόμενων Δωματίων – Ξενοδοχείων

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας αναδείξουμε τα οφέλη Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης της Δικής σας Επιχείρησης.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Προγράμματα Ασφάλισης Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης που καλύπτουν τις ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία. Θωρακίστε τη δραστηριότητά σας, επιλέγοντας την ασφάλιση της επαγγελματικής σας αστικής ευθύνης. Προστατευθείτε από απαιτήσεις πελατών ή ανταγωνιστών σας, από πράξεις εξαπάτησης εκ μέρους των εργαζομένων σας, από οποιαδήποτε οικονομική απώλεια που μπορεί να προκύψει από την άσκηση της επαγγελματικής σας ιδιότητας.

Οι καλύψεις που παρέχονται είναι συνήθως αποζημιώσεις για αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από την αμελή άσκηση του επαγγέλματος, έξοδα υπεράσπισης ανεξάρτητα από τη βασιμότητα της κατηγορίας καθώς και τα ποσά ενδεχόμενου εξωδικαστικού συμβιβασμού, η απώλεια εγγράφων, η δυσφήμιση – συκοφαντία, η παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η παράβαση καθήκοντος και παράβαση απορρήτου κλπ.

Υπάρχουν διαθέσιμα ασφαλιστικά προγράμματα που καλύπτουν διάφορες κατηγορίες επαγγελματιών:

 • Ασφάλιση Ιατρού
 • Ασφάλιση Φοροτεχνικού – Λογιστή
 • Ασφάλιση Δικηγόρου
 • Ασφάλιση Πολιτικού Μηχανικού – Αρχιτέκτονα – Μελετητή
 • Ασφάλιση Ηλεκτρολόγου – Υδραυλικού – Ψυκτικού
 • Ασφάλιση Τεχνικού Ασφαλείας

Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας αναδείξουμε τα οφέλη της Ασφάλισης της Δικής σας Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προιόντος

Με την ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης (Ελαττωματικών) Προϊόντων, καλύπτονται οι επιχειρήσεις παραγωγής, διανομής και διάθεσης προϊόντων, για Υλικές Ζημιές, Σωματική Βλάβη ή Θάνατο που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους, που οφείλονται αποκλειστικά σε εξ αμελείας πράξη ή παράλειψη της ασφαλισμένης επιχείρησης.

Η ευθύνη του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα ρυθμίζεται από το Άρθρο 6 του Ν. 2251/1994 «προστασία των καταναλωτών», όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1–659/2002 (ΦΕΚ 1373 Β’), με το οποίο εξ’ άλλου επήλθε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 85/374/ΕΟΚ, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σε θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων.

Όταν ένα ελαττωματικό προϊόν προκαλεί ζημία σε έναν καταναλωτή, ο παραγωγός δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνος χωρίς να υφίσταται αμέλεια ή υπαιτιότητα από την πλευρά του. Ως παραγωγός δύναται να θεωρηθεί, ο παραγωγός κάθε πρώτης ύλης, ο κατασκευαστής ενός τελικού προϊόντος, ο εισαγωγέας, κάθε πρόσωπο που επιθέτει στο προϊόν την επωνυμία, το σήμα ή κάθε άλλο διακριτικό του σημείο καθώς και κάθε προμηθευτής προϊόντος του οποίου ο παραγωγός ή εισαγωγέας δεν μπορούν να αναγνωριστούν. Η ευθύνη του παραγωγού είναι απεριόριστη για  σωματικές βλάβες ή/και για υλικές ζημιές.

Επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να σας ενημερώσουμε αναλυτικά για τους όρους και τις προυποθέσεις ασφάλισης, τα κεφάλαια και το κόστος ασφάλισης.

Ασφάλιση Ευθύνης από Περιβαλλοντική Ρύπανση

Η ρύπανση του περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές και τα έξοδα καθαρισμού και αποκατάστασης τους είναι δυσβάσταχτα, πέραν των οικονομικών δυνατοτήτων των επιχειρήσεων και οργανισμών. Σήμερα στην Ελλάδα, έχει εναρμονιστεί η ελληνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ (Π.Δ.148) και το γεγονός αυτό έχει αυξήσει το ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για να ασφαλίσουν την περιβαλλοντική ευθύνη τους.

Έχουν δημιουργηθεί εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα που απευθύνονται σε Βιομηχανίες (χημικών, καθαριστικών, λιπασμάτων, πλαστικών, μετάλλου, αλουμινίου, κατασκευαστές μπαταριών, επεξεργασίας ξύλου, χάρτου-χαρτοπολτού, κλωστοϋφαντουργίας, τροφίμων), αποθηκευτικούς χώρους, εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων, κατασκευαστικές εταιρίες, εμπορικές επιχειρήσεις, γεωργική-κτηνοτροφική εκμετάλλευση, πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Τα προγράμματα αυτά παρέχουν καλύψεις για Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης, για αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας, έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων, Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας, Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης, Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων).

Η ασφαλιστική κάλυψη δεν αποτελεί υποκατάστατο της ευθύνης για διαχείριση των περιβαλλοντικών κινδύνων αλλά λειτουργεί υποστηρικτικά και συμπληρωματικά της πολιτικής της επιχείρησης ή του οργανισμού για τη βέλτιστη διαχείριση και διασπορά του κινδύνου της περιβαλλοντικής ευθύνης. Πρέπει να γνωρίζουμε πως δεν είναι όλοι οι κίνδυνοι ασφαλίσιμοι, όπως για παράδειγμα δεν ασφαλίζεται η διάπραξη ποινικών αδικημάτων, η εκ προθέσεως πρόκληση ζημιάς, οι κίνδυνοι έρευνας και ανάπτυξης, ορισμένοι μαζικοί κίνδυνοι (τρομοκρατία, πυρηνικοί κίνδυνοι) καθώς και οι άγνωστοι κίνδυνοι.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε το κόστος ασφάλισης για τη δική σας επιχείρηση.