ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Ομαδικές Ασφαλίσεις Προσωπικού Επιχειρήσεων

Η Ομαδική Ασφάλιση θεωρείται σημαντική Υλική αλλά και Ηθική Ανταμοιβή για το προσωπικό μιας επιχείρησης. Δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να προσελκύει ικανά στελέχη και να διατηρεί κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και πίστης, επιτυγχάνοντας υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και δημιουργώντας σταθερούς και ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στην εταιρεία και στους εργαζομένους της.

Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή που τα ασφαλιστικά ταμεία επαναπροσδιορίζουν τις παροχές προς τους ασφαλισμένους τους και οι ανάγκες των ασφαλισμένων για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη είναι αυξημένες, η ομαδική ασφάλιση των εργαζομένων ως παροχή της εταιρείας, λειτουργεί συμπληρωματικά με την ατομική και κοινωνική ασφάλιση και μπορεί να πετύχει την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών τους αναγκών.

Το κόστος της Ομαδικής Ασφάλισης είναι ιδιαίτερα χαμηλό σε σχέση με την ατομική ασφάλιση ζωής για τις αντίστοιχες καλύψεις. Μέσω της Ομαδικής Ασφάλισης συχνά ασφαλίζονται και άτομα χωρίς ειδικές εξαιρέσεις που ενδεχομένως θα είχαν σε ατομικά συμβόλαια.

Οι πιο συνηθισμένες μορφές ομαδικών ασφαλίσεων είναι:

  • Ομαδική Ασφάλιση Σύνταξης Προσωπικού
  • Ομαδική Ασφάλιση Ζωής & Υγείας Προσωπικού
  • Ομαδική Ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος Εργαζομένων

Επικοινωνήστε με τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους του γραφείου μας, που διαθέτουν πολύ εξειδικευμένη γνώση στα Προγράμματα Ομαδικών Ασφαλίσεων, ώστε να νας προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν με τις δικές σας ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της δικής σας επιχείρησης.

Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων

Η Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων καλύπτει τους Πλοιοκτήτες/Διαχειριστές, έναντι των απαιτήσεων των πληρωμάτων τους, ως προς τα ατυχήματα και τις ασθένειες, που ενδέχεται να προκύψουν από την εργασία τους στο πλοίο τους, με ασφαλιζόμενα όρια ισόποσα των σχετικών αφαιρετέων απαλλαγών, όπως ορίζουν τα διεθνή P&I Clubs.

Η Ασφάλιση πληρωμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους Πλοιοκτήτες, καθώς τους εξασφαλίζει Οικονομία Χρόνου και Δαπανών. Απευθύνεται σε πλοιοκτήτες εμπορικών πλοίων, πλωτών μέσων και σκαφών αναψυχής Ελληνικών Συμφερόντων. Η ασφάλιση ισχύει για νόμιμα ναυτολογημένα πληρώματα κάθε εθνικότητας, που υπηρετούν είτε στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό, σε πλοία με ελληνική ή ξένη σημαία.

Οι κυριότεροι καλυπτόμενοι κίνδυνοι που προσφέρονται είναι Θάνατος από ατύχημα ή ασθένεια, Δαπάνες Μεταφοράς Σορού και Έξοδα Κηδείας, Αποζημίωση λόγω Διαρκούς Ανικανότητας από Ατύχημα (Ολικής και Μερικής), Αποζημίωση λόγω Πρόσκαιρης Ανικανότητας από Ατύχημα, Αποζημίωση λόγω Ασθένειας, Νοσοκομειακά Έξοδα και Νοσήλια, Εξωνοσοκομειακές Δαπάνες πληρώματος σε διάφορα λιμάνια, Τα εισιτήρια παλιννόστησης του ναυτικού που απολύθηκε, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας κ.λπ.

Επικοινωνήστε με τους Εξειδικευμένους Ασφαλιστικούς Συμβούλους μας και εξασφαλίστε την Αστικής σας Ευθύνη έναντι των Πληρωμάτων Σας.

Ασφάλιση Επαγγελματικών Ταξιδίων

Η Ασφάλιση Ταξιδιωτικής Βοήθειας αποτελεί μία κατηγορία Ομαδικής Ασφάλισης όπου σε περίπτωση ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού, στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, του προσωπικού της επιχείρησης προσφέρει καλύψεις όπως Υγειονομική Μεταφορά, Υγειονομικός Επαναπατρισμός, Επαναπατρισμός μετά τη θεραπεία, Επίσκεψη συγγενούς προσώπου, Πρόωρη Επιστροφή, Επαναπατρισμός Σορού, Έξοδα Νοσοκομειακής Περίθαλψης στο Εξωτερικό κ.λπ.

Τα ομαδικά προγράμματα Ασφάλισης Ταξιδιωτικής Βοήθειας απευθύνονται τόσο σε μεγάλες επιχειρήσεις όσο και σε μικρότερες, στις οποίες οι επιχειρηματίες ή και το προσωπικό τους ταξιδεύει συχνά για επαγγελματικούς σκοπούς, στο Εξωτερικό ή και στην Ελλάδα. Το κόστος ασφάλισης αυτών των προγραμμάτων είναι ιδιαιτέρως χαμηλό και δεν είναι τυποποιημένα, που σημαίνει ότι μπορεί να διαφοροποιηθούν αναλόγως με τις πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις της προς ασφάλιση ομάδας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να διαμορφώσουμε μαζί το δικό σας πλάνο ταξιδιωτικής ασφάλισης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τις επιχείρησής σας.