ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Ασφάλιση Κατασκευής Έργου

ΚΑΤA ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ (CAR)
Ασφαλίζεται ο κύριος του Έργου (Δημόσιο ή Ιδιώτης), ο Εργολάβος και οι Υπεργολάβοι αυτού.
Ασφαλίζονται κατά τη διάρκεια της κατασκευής τους: Κτίρια (κατοικίες, γραφεία, νοσοκομεία κ.α.), Εργοστάσια, σταθμοί παραγωγής ενέργειας, Δρόμοι, σιδηροδρομικά δίκτυα, αεροδρόμια, Γέφυρες, φράγματα, σήραγγες, αποχετευτικά έργα, κανάλια, λιμάνια κ.α.

ΚΑΤA ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (EAR)
Ασφαλίζεται ο κύριος του Έργου (Δημόσιο ή Ιδιώτης), ο Εργολάβος και οι Υπεργολάβοι αυτού.
Ασφαλίζονται κατά τη διάρκεια ανέγερσης, συναρμολόγησης, εγκατάστασης και δοκιμαστικής λειτουργίας: Μεμονωμένα μηχανήματα ή συγκροτήματα μηχανημάτων, Γερανοί, δίκτυα καλωδίων, ταινιόδρομοι, εκσκαφείς, Μηχανήματα χαρτοβιομηχανίας, υφαντουργίας, εκτυπωτικά, Σωληνώσεις, δεξαμενές, σιδηρογέφυρες, Χημικά εργοστάσια, υψικάμινοι, μεταλλικές κατασκευές.

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ (E.A.R.) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πλήρες ασφαλιστικό πρόγραμμα Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης για τις εργασίες εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Συστήματος σε υπαίθριους χώρους, σε χώρους καταστημάτων, βιομηχανικών χώρων και πάσης φύσεως επιχειρήσεων καλύπτοντας όλη τη διαδικασία κατασκευής του έργου.

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (CECR)
Ασφαλίζεται ο Ιδιοκτήτης, κατασκευαστής, χρήστης έργου Πολιτικού Μηχανικού μετά την κατασκευή του μέχρι την οριστική παραλαβή.
Ασφαλίζονται: Δρόμοι, γέφυρες, σήραγγες, φράγματα, λιμάνια, συστήματα αποχετεύσεως, αρδευτικά συστήματα (έναντι εξωτερικών κινδύνων που προξενούν αιφνίδια / απρόβλεπτη ζημιά). ΔΕΝ ασφαλίζονται κτίρια.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληφορορίες σχετικά με τις διαθέσιμες καλύψεις, τα όρια ασφάλισης, τις εξαιρέσεις, τις προϋποθέσεις και το κόστος ασφάλισης.

Ασφάλιση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού & Κατά Παντός Κινδύνου

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (E.E.I)
Ασφαλίζεται ο Ιδιοκτήτης, ενοικιαστές ή χρηματοδότες ηλεκτρονικού εξοπλισμού: γραφείων, ιατρείων, διαγνωστικών κέντρων, νοσοκομείων, μέσων επικοινωνίας, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών κ.α.
Ασφαλίζονται: Συστήματα ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και εξοπλισμός γραφείου, Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, Φωτογραφικός εξοπλισμός επαγγελματιών, Ιατρικός εξοπλισμός, Εξοπλισμός τυπογραφείων, Ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός εξοπλισμός, Εξοπλισμός συστημάτων ασφαλείας, ελέγχου, μέτρησης κ.λπ.

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Καλύπτονται Μαγνητικοί δίσκοι, ταινίες, καρτέλες κ.α. για τη δαπάνη επανεγγραφής πληροφοριών λόγω ζημιάς που προξενήθηκε από τους καλυπτόμενους κινδύνους του συμβολαίου ασφάλισης Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Υλικών Ζημιών.

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ασφαλίζεται το αυξημένο κόστος εργασίας σε περίπτωση ζημιάς και συγκεκριμένα το ενοίκιο υποκατάστατου συστήματος επεξεργασίας πληροφοριών για να μην υπάρχει διακοπή εργασιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληφορορίες σχετικά με τις διαθέσιμες καλύψεις, τα όρια ασφάλισης, τις εξαιρέσεις, τις προϋποθέσεις και το κόστος ασφάλισης.

Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών & Κατά Παντός Κινδύνου

Ασφαλίζεται ο Ιδιοκτήτης, ο εκμισθωτής, ο χρηματοδότης αγοράς μηχανημάτων.
Ασφαλίζονται: Πάσης φύσεως μηχανικός εξοπλισμός παραγωγικών μονάδων σε λειτουργία, σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο όπως Εγκαταστάσεις μεταλλείων, Χημικές βιομηχανίες, Βιομηχανίες μεταλλοκατασκευών, Σιδηροβιομηχανίες, Βιομηχανίες τροφών, Εγκαταστάσεις ξενοδοχείων, νοσοκομείων, Εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικές ενέργειας, Λέβητες, στρόβιλοι, γεννήτριες, μετασχηματιστές, μηχανές ύφανσης, Αιολικά πάρκα, Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί κ.λ.π.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
Ασφαλίζονται οι Ιδιοκτήτες μονάδων παραγωγής ενέργειας με Προϋπόθεση την ασφάλιση των μηχανημάτων για μηχανικές βλάβες.

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Με το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο καλύπτονται οι Ζημιές ή οι απώλειες στο ίδιο το έργο από οποιοδήποτε απρόοπτο ή αιφνίδιο γεγονός, που μπορεί να οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως Φωτιά, Κεραυνό, Έκρηξη, Πτώση Αεροσκάφους, Πλημμύρα , Καταιγίδα, Χιόνι, Βροχή, Θύελλα, Χαλάζι Παγετό, Σεισμό, Καθίζηση, Κατολίσθηση, Ανθρώπινο λάθος, Κλοπή συνεπεία διάρρηξης κ.λπ.

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Παρέχεται η κάλυψη Απώλειας Εσόδων λόγω διακοπής της λειτουργίας της Φωτοβολταϊκής Μονάδας, συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου από το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Μηχανικών Βλαβών. Η συγκεκριμένη ασφάλιση καλύπτει την Απώλεια Εσόδων από πώληση στο δίκτυο της ΑΔΜΗΕ της καθαρής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δηλαδή την απώλεια κιλοβατωρών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληφορορίες σχετικά με τις διαθέσιμες καλύψεις, τα όρια ασφάλισης, τις εξαιρέσεις, τις προϋποθέσεις και το κόστος ασφάλισης.

Ασφάλιση Μηχανολογικού Εξοπλισμού & Μηχανημάτων Έργου – CRM

Ασφαλίζονται οι Εργολάβοι, οι Ιδιοκτήτες, οι Εκμισθωτές ή οι χρηματοδότες αγοράς του εξοπλισμού.
Ασφαλίζονται αυτοκινούμενα ή σταθερά μηχανήματα εργοταξίου, σε αξία αντικατάστασης με καινούργιο, όπως: γερανοί, μπουλντόζες, κομπρεσέρ, αντλίες, μηχανές σκυροδέματος, φορτωτές, εκφορτωτές κ.α.

Οι καλύψεις που παρέχονται ενδεικτικά είναι: Πυρκαγιά , κεραυνός, έκρηξη, πτώση αεροσκάφους, Κλοπή από διάρρηξη, ληστεία, Πλημμύρα, χιόνι, παλιρροϊκό κύμα, ανεμοθύελλα, Σεισμός, κατολίσθηση, υποχώρηση εδάφους, Αμέλεια, έλλειψη επιδεξιότητας, ανθρώπινο σφάλμα, κακόβουλη ενέργεια, Κατάρρευση, Μεταφορές εντός του εργοταξίου κ.λπ.

Οι καλύψεις ισχύουν είτε τα ασφαλιζόμενα αντικείμενα βρίσκονται σε συνθήκες λειτουργίας ή αδράνειας εντός του εργοταξίου, όπου είναι αποθηκευμένα ή κατά τη διάρκεια αποσυναρμολόγησης ή συναρμολόγησης για λόγους συντήρησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληφορορίες σχετικά με τις διαθέσιμες καλύψεις, τα όρια ασφάλισης, τις εξαιρέσεις, τις προϋποθέσεις και το κόστος ασφάλισης.