ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικές Πληροφορίες

Κάθε πληροφορία ή στοιχείο που εμπεριέχεται στην Ιστοσελίδα goins.gr έχει σκοπό την ενημέρωση και προώθηση ασφαλιστικών και επενδυτικών συμβουλών προς ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η χρήση της ιστοσελίδας, των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτήν και του υλικού, υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ του κατόχου της Ιστοσελίδας goins.gr και συγκεκριμένα της ατομικής επιχείρησης της ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ η οποία εδρεύει στην Αλκέτου 63-65, περιοχή Βύρωνας, τκ 16232 (εφεξής η «Εταιρεία») και κάθε προσώπου που επισκέπτεται την ιστοσελίδα σχετικά με τη χρήση αυτής (εφεξής Επισκέπτης ή/και Χρήστης/ Χρήστες). Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στην ιστοσελίδα και χρήση αυτής (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτήν), δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή. Τεκμαίρεται έτσι ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά, κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης καθώς και την τήρηση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Η χρήση της Ιστοσελίδας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς. Οι Χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τους παρόντες Όρους Χρήσης και να μην προβαίνουν σε πράξεις και παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία της και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο τη χρήση της.
Η εταιρεία και οι συνεργάτες της, ως πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές (πράκτορες), παρουσιάζουν, προτείνουν, προπαρασκευάζουν, προσυπογράφουν ή ασφαλιστικές συμβάσεις. Επίσης παρέχουν στον ασφαλισμένο κάθε αναγκαία συνδρομή κατά την διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης και ιδιαίτερα μετά την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης.
Στα πλαίσια άσκησης των δραστηριοτήτων της η Εταιρεία και με σκοπό την συμμόρφωση της προς τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων, έχει αναλάβει η ίδια την επίβλεψη της εφαρμογής του νέου κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που ονομάζεται με τα αρχικά του GDPR ή ΓΚΠΔ, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
Η Εταιρεία αναλαμβάνει να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τη ρητή συναίνεση του υποκειμένου προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer- DPO), τηρώντας τις αρχές κάθε επιμέρους επεξεργασίας (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία), με στόχο να προστατεύσει τα δικαιώματα του υποκειμένου(ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ), σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, τη νομοθεσία, τις αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ, τις έγγραφες οδηγίες και την πολιτική προστασίας και ασφάλειας του αντισυμβαλλομένου, μόνο για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στη Σύμβαση ή στο νόμο.
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (Data Privacy Officer- DPO) είναι η ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με τον DPO για οποιαδήποτε απορία αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στο info@goins.gr

Υποχρεώσεις Χρηστών

Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι (α) δεν θα προσβάλλουν την προσωπικότητα τρίτων (αποστέλλοντας υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο) και δε θα προβούν σε καμία ενέργεια που συνιστά έμμεση ή άμεση απειλή προς οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο, (β) δεν έρχονται σε αντίθεση με το νόμο, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, (γ) δεν παραβιάζουν με κανένα τρόπο την ιδιωτική ζωή, τα προσωπικά δεδομένα, τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα Χρηστών ή τρίτων, (δ) δε θα δημοσιεύσουν υλικό που θα παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου, και (ε) δε θα παραπλανήσουν ή ζημιώσουν με κανέναν τρόπο την Εταιρεία. Εφόσον λάβουν χώρα τα παραπάνω, η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της. Σε κάθε περίπτωση πάντως η Εταιρεία, με ρητή επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματός της, διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει, να απορρίψει ή/και να διαγράψει Περιεχόμενο Χρηστών, το οποίο κατά την ανέλεγκτη κρίση της παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή είναι προσβλητικό, παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.
Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ρητώς ότι δε θα παραπλανήσουν οποιονδήποτε άλλο Χρήστη ή τρίτο προωθώντας εν γνώσει τους ψευδείς, παραπλανητικές ή λανθασμένες πληροφορίες.
Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν και να προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου.
Οι Χρήστες απαγορεύεται να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή επηρεάσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της Ιστοσελίδας ή να εμποδίσουν άλλους Χρήστες να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία συνδεδεμένη με αυτή.
Οι Χρήστες υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των Χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας και οποιασδήποτε υπηρεσίας που συνδέεται με την Ιστοσελίδα και παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των Χρηστών.

Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

Η ασφάλεια και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί για εμάς πολύ σοβαρό θέμα. Για το λόγο αυτό αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να χειριζόμαστε υπεύθυνα τα προσωπικά σας δεδομένα και να εφαρμόζουμε συγκεκριμένη διαδικασία πολιτικής προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Συλλέγουμε στοιχεία από εσάς, όπως ενδεικτικά Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) , τηλέφωνο κ.α., τα οποία εσείς μας χορηγείτε οικειοθελώς με σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την καλύτερη εξυπηρέτηση και ενημέρωσή σας σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Η ιστοσελίδα μας τηρεί αρχεία αυτών των δεδομένων αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών.
Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη / επισκέπτη της ιστοσελίδας μας, τα οποία καθίστανται γνωστά σε εμάς λόγω της επισκέψεως στην ιστοσελίδα μας, υπόκεινται στους όρους που αναγράφονται στην ιστοσελίδα μας, τις αποφάσεις, οδηγίες και κανονισμούς της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και στις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε;
Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς εξαρτώνται από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επιλέγετε να σας παρέχουμε. Ειδικότερα, στα πλαίσια εκπλήρωσης της μεταξύ μας συνεργασίας για παροχή ασφαλιστικών συμβουλών, συλλέγουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:
Τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. το ονοματεπώνυμό σας, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης).
Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ταχυδρομείου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
Τα στοιχεία του Ταμείου Κύριας Ασφάλισής σας (π.χ. ΕΟΠΥΥ)
Εάν αποφασίσετε να συνάψετε σύμβαση ασφάλισης με ασφαλιστική εταιρεία, με την διαμεσολάβησή μας, είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τα δεδομένα ταυτότητάς σας (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, αριθμός δελτίου ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας κτλ), τα οποία είναι απαραίτητα για την σύναψη της σύμβασής σας.
Επιπλέον, ανάλογα με το ασφαλιστικό προϊόν που θα επιλέξετε να αγοράσετε με την διαμεσολάβησή μας, θα πρέπει να μας κοινοποιήσετε και άλλες πληροφορίες, όπως ενδεικτικά:
α) για τα ασφαλιστήρια οχημάτων: τον αριθμό κυκλοφορίας, αριθμό άδειας, μάρκα και λοιπές πληροφορίες που αφορούν το αυτοκίνητό σας.
β) για τα ασφαλιστήρια κατοικιών: είδος κατοικίας (κύρια, εξοχική), είδος κατασκευής, μέτρα ασφαλείας, αξία περιεχομένου κλπ.
γ) για τα ασφαλιστήρια παροχών πρωτοβάθμιας περίθαλψης: Ηλικία ασφαλισμένου, οικογενειακή κατάσταση κ.α.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων
Η εταιρεία και η ιστοσελίδα της απευθύνονται σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Εάν ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν τον διαδικτυακό μας τόπο, η GoIns ουδεμία ευθύνη φέρει. Σε περίπτωση που κατά τη συλλογή των δεδομένων γίνει αντιληπτό ότι ο χρήστης είναι μικρότερης ηλικίας, η Εταιρεία δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία ή και οι συνεργάτες της δεν πρόκειται να επεξεργαστούν ειδικές κατηγορίες δεδομένων σας (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα), όπως πχ γενετικά δεδομένα ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία σας ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας. Τέτοιες πληροφορίες ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία από την ασφαλιστική σας επιχείρηση και ιδίως τα δεδομένα υγείας σας, με σκοπό ιδίως την εκτέλεση της ασφαλιστικής σας σύμβασης και την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης στον κλάδο υγείας. Για τον λόγο αυτό πριν την ολοκλήρωση της σύναψης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας καλείστε να ενημερωθείτε μέσω της Ιστοσελίδας μας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής σας, καθώς και να συναινέσετε στην επεξεργασία των δεδομένων υγείας σας, σε περίπτωση που έχετε επιλέξει να συνάψετε ασφαλιστήριο συμβόλαιο στον κλάδο της υγείας.

Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η εταιρεία μας χρειάζεται να γνωρίζει κάποιες πληροφορίες για εσάς στο πλαίσιο της μεταξύ μας συνεργασίας είτε προκειμένου να εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις απέναντί σας, αλλά και τις υποχρεώσεις της έναντι τρίτων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μοιράζεστε πληροφορίες μαζί μας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
Η συμπλήρωση διαφόρων εταιρικών εντύπων (έντυπο αναγκών υποψηφίου προς ασφάλιση, αίτηση ασφάλισης, έντυπο παραλαβής ασφαλιστηρίου κ.α.)
Η ανταλλαγή επαγγελματικών καρτών
Μέσω εγγράφων που αποστέλλετε στην εταιρεία μας
Μέσω τηλεφωνικών μας επικοινωνιών
Μέσω ηλεκτρονικών επικοινωνιών (email, website)
Μέσω οποιασδήποτε επικοινωνίας μας για να σας παρέχουμε ασφαλιστικές συμβουλές και λύσεις.
Από άλλες πηγές
Τα προσωπικά δεδομένα που µας παρέχετε τα επεξεργαζόμαστε µόνο όταν έχουμε νόµιµο λόγο να το κάνουμε και πάντα με σκοπό την πλήρη εξυπηρέτησή σας.

Λόγοι επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Για να σας παρέχουμε προϊόντα ασφαλιστικών εταιρειών ή/και τις υπηρεσίες μας που επιθυμείτε με βάση τα ειδικώς οριζόμενα στο έντυπο αναγκών του υποψηφίου προς ασφάλιση.
Στο πλαίσιο της σύναψης και λειτουργίας της σύμβασής σας με την Ασφαλιστική Εταιρεία για διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγμα για την ενημέρωση αναφορικά µε την πορεία της µμεταξύ µας συνεργασίας, για τον ορισμό µιας επαγγελματικής συνάντησης, για την διαχείριση λοιπών αιτημάτων.
Για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε, να διαμεσολαβούμε μεταξύ εσάς και της Ασφαλιστικής Εταιρείες καθώς και για να διαχειριστούμε, να παρέχουμε, να προσαρμόζουμε και να βελτιώνουμε την υποστήριξη των πελατών μας, τις υπηρεσίες και τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες
Για να σας ειδοποιούμε για σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις ήδη παρεχόμενες σε εσάς υπηρεσίες μας.
Για επικοινωνία μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή άλλων μέσων, για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στα πλαίσια της λειτουργίας της σύμβασής σας με την Ασφαλιστική Εταιρεία, όπως ενδεικτικά για απαντήσεις σε ερωτήσεις ή παράπονά σας επί των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
Για δημιουργία του ατομικού σας προφίλ σε σχέση με την καταναλωτική σας συμπεριφορά (ώστε να σας παρέχουμε εξατομικευμένες προτάσεις και προϊόντα).
Επιπλέον και εφόσον εσείς το επιθυμείτε ρητώς και συγκατατεθείτε η εταιρεία μας δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για τους παρακάτω επιπλέον σκοπούς:
Με τη συγκατάθεσή σας, για να σας προωθούμε προϊόντα και υπηρεσίες μας μέσω SMS, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλληλογραφίας, κοινωνικών μέσων δικτύωσης ή/και οποιωνδήποτε άλλων κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας.
Για τη διεξαγωγή έρευνας ή/και ανάλυσης για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών, των προτιμήσεων, των συμφερόντων, των εμπειριών ή/και των συνηθειών σας ως καταναλωτή.
Για την εγγραφή στα newsletters και την αποστολή ενηµερώσεων και προσφορών:
Ζητούμε πρώτα τη συγκατάθεσή σας και ακολούθως την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), για να λαμβάνετε newsletters της Εταιρείας µας, σχετικά µε τις τελευταίες ενημερώσεις και προσφορές µας.
Με την συγκατάθεση και την ακόλουθη εγγραφή σας, θα µπορείτε να µένετε ενημερωμένοι αναφορικά µε τις νέες υπηρεσίες και τις προσφορές µας, που αποστέλλουμε µέσω ηλεκτρονικών µμηνυμάτων και µμηνύματα κειμένου ή Instant messaging µέσω σχετικών υπηρεσιών (για παράδειγμα µε SMS, Viber, Push Notifications κ.ά.).

Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Για να διευκολύνουμε την επίτευξη των σκοπών μας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε, αποκαλύψουμε, παραχωρήσουμε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας ή να τα μοιραστούμε με τρίτους. Σε αυτή την περίπτωση, τρίτοι μπορεί να είναι:
Ως πιστοποιημένος ασφαλιστικός διαμεσολαβητής (πράκτορας) από την ΤτΕ και νόμιμα εγγεγραμμένος στο μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών με αρ. Ειδικού Μητρώου: ΕΕΑ/ 3889, σας ενημερώνουμε ότι διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως ενδεικτικά δεδομένα σας που είναι απαραίτητα για την σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας) στην ασφαλιστική επιχείρηση της επιλογής σας ή σε συνεργάτες μας ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την ασφαλιστική σας επιχείρηση ή από τους συνεργάτες μας, διέπεται από την αντίστοιχη Πολιτική της, η οποία σας κοινοποιείται πριν την ολοκλήρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας.
Επιπλέον, με σκοπό την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών, πιθανόν να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε λογιστές, φοροτεχνικούς, δικηγόρους ή άλλους οικονομικούς ή επαγγελματικούς σύμβουλους.
Η εταιρεία μας δεν προβαίνει με κανένα τρόπο στην διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων ασφαλισμένων της ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά η νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

Πως διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;
Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει διάφορες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.

Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα συνεχίζονται οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν και για όσο χρονικό διάστημα έχετε ενεργή σύμβαση με την ασφαλιστική εταιρεία της επιλογής σας. Σε περίπτωση λήξης της μεταξύ μας συνεργασίας καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας, σε συμμόρφωση με την πολιτική της επιχείρησής μας και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει ανωτέρω, ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεών μας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης Αρχής

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;
Ως ασφαλισμένοι μας μας έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε πρόσβαση, ενημέρωση, αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία της εταιρείας μας που παραθέτουμε στην αρχή της ενότητας.
Σε κάθε περίπτωση, επιθυμία μας είναι να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Γι’ αυτό σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή μη διστάσετε να μας ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους.
Δικαίωμα εναντίωσης: το δικαίωμα αυτό σας επιτρέπει να εναντιώνεστε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, κυρίως όταν η επεξεργασία γίνεται για σκοπούς εννόμου συμφέροντος της εταιρείας. Εφόσον η επεξεργασία γίνεται για τους σκοπούς εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της, η εταιρεία θα συμμορφώνεται με την αντίρρησή σας, και θα παύει τη συγκεκριμένη επεξεργασία εκτός εάν η εταιρεία μπορεί να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η εν λόγω επεξεργασία γίνεται για ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της εταιρείας.
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται στη βάση της προηγούμενης συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή και η εταιρεία μας θα παύσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία είχατε προηγουμένως συναινέσει, εκτός εάν υφίσταται εναλλακτική νομική βάση που να δικαιολογεί τη συνέχιση της επεξεργασίας των δεδομένων σας για το σκοπό αυτό, περίπτωση για την οποία θα σας ενημερώσουμε.
Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον (α) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της μεταξύ μας συνεργασίας ως ασφαλιστικός σας διαμεσολαβητής, (β) αυτά υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα και πέρα από τους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικώς στην παρούσα, (γ) επιβάλλεται από το Νόμο.
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να «αποκλείσετε» ή να καταργήσετε την περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας αλλά δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να τα επεξεργαστούμε περαιτέρω, εκτός εάν η επεξεργασία αυτή γίνεται με τη συγκατάθεση σας, ή η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη είτε για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση των νόμιμων αξιώσεων της Εταιρείας, είτε για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου προσώπου είτε για λόγους δημοσίου συμφέροντος.
Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να μεταφέρετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι έχετε τη δυνατότητα να μεταφέρετε τις πληροφορίες που τηρούμε για εσάς σε οποιονδήποτε τρίτο. Για την εξυπηρέτηση του δικαιώματός σας αυτού θα σας παρέχουμε τα δεδομένα σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ώστε να μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Εναλλακτικά μπορούμε να αποστείλουμε και απευθείας τα δεδομένα για λογαριασμό σας. Το δικαίωμα στη φορητότητα ισχύει για (α) δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα (δηλ. χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση), (β) για προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί από εσάς (γ) για προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε στη βάση της συγκατάθεσής σας ή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης.
Ακόμη έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε (εν όλω ή εν μέρει) τη συγκατάθεσή σας και να εναντιωθείτε ως προς τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης σας και εναντίωση ως προς την επεξεργασία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της μεταξύ μας συνεργασίας, εφόσον τέτοια έχει συναφθεί.
Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων, ο ασφαλισμένος ή υποψήφιος προς ασφάλιση μπορεί να στείλει:
E-mail στο info@goins.gr ή
Επιστολή στην διεύθυνση: “ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, Αλκέτου 63-62, Βύρωνας, ΤΚ 16232” με θέμα “Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων” συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς του και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό του και τον αριθμό συμβολαίου του.
Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600,
Email επικοινωνίας contact@dpa.gr
Η εταιρεία μας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντά στον ασφαλισμένο ή στον υποψήφιο προς ασφάλιση εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του αιτήματός του, που όμως δύναται να παρατείνεται για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό απαιτείται κατά την κρίση της εταιρείας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Η εταιρεία μας θα ενημερώνει τον ασφαλισμένο ή υποψήφιο προς ασφάλιση σε κάθε περίπτωση παρατάσεως της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της παρατάσεως. Εάν η εταιρεία μας δεν ενεργήσει επί του αιτήματος του, τον ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος, για τους λόγους για τους οποίους δεν ενήργησε και για τη δυνατότητα υποβολής καταγγελίας και ασκήσεως δικαστικής προσφυγής. Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του ασφαλισμένου ή υποψηφίου προς ασφάλιση είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η εταιρεία δύναται να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.

Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου goins.gr (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών ονόματα εταιρειών κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στην GoIns.gr ή σε τρίτους και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες της αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.
Απαγορεύεται ρητώς να αποτελέσει το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, εν όλω ή εν μέρει, αντικείμενο μεταβίβασης, πώλησης, εκχώρησης, παραχώρησης (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορικής εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, μετάδοσης, διανομής, πώλησης ή μεταφόρτωσης (download) με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο ούτε από τους Χρήστες ή/και από οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι οι ενέργειες αυτές είναι ενδεικτικές και όχι περιοριστικές. Η GoIns επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.
Όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, τεχνικό υλικό, παρουσιάσεις προϊόντων, τιμοκατάλογοι προγραμμάτων, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στις σελίδες του δικτυακού τόπου goins.gr, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στο δικτυακό τόπο δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Η δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης του λογισμικού που συνέχεται με την Ιστοσελίδα, δεν συνιστά δικαίωμα του Χρήστη επί του Λογισμικού. Οι Χρήστες οφείλουν να παραλείπουν οιαδήποτε πράξη αντιγραφής, μετάφρασης, αλλοίωσης, απομίμησης, ή προσβολής του Λογισμικού και του περιεχομένου του από τους Χρήστες ή από τρίτα πρόσωπα, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και γενικά οποιαδήποτε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών.
Οι Χρήστες υποχρεούνται να αποκαταστήσουν κάθε θετική και αποθετική ζημία της Εταιρείας λόγω παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων ή κακής ή παράνομης χρήσης της Ιστοσελίδας.

Πολιτική Cookies

Ο δικτυακός τόπος goins.gr χρησιμοποιεί cookies, χωρίς ωστόσο να συγκεντρώνουμε, να επεξεργαζόμαστε ή να αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα από την χρήση του. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για να λαμβάνουμε μη προσωπικά δεδομένα από τους επισκέπτες μας και για να προσφέρουμε στους εγγεγραμμένους μας επισκέπτες την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη online εμπειρία. Με την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας συγκεντρώνουμε απλές πληροφορίες αναγνώρισης και μετρήσεων, όπως για παράδειγμα το πόσοι χρήστες επισκέφθηκαν συγκεκριμένα σημεία της ιστοσελίδας μας. Η χρήση των cookies δεν βλάπτει σε καμία περίπτωση τον υπολογιστή σας ή την mobile συσκευή σας.
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, αποτελούμενα από κείμενα και αριθμούς, που αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του ή την κινητή συσκευή του. Περιέχουν πληροφορίες που επιτρέπουν στο διαδικτυακό τόπο να απομνημονεύει τις σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν την χρήση της ιστοσελίδας πιο αποτελεσματική και χρήσιμη για τους χρήστες. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης, την ορθότερη παρουσίαση της Ιστοσελίδας καθώς και την ευκολότερη πλοήγηση του χρήστη, μέσω της αναγνώρισής του όταν συνδέεται με το όνομα χρήστη του (user name) όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Επιπλέον με την ως άνω τεχνολογία η Εταιρεία δύναται να συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο Χρήστης και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης της Ιστοσελίδας.
Ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου goins.gr μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του δικτυακού τόπου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης του δικτυακού τόπου goins.gr δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Δεσμοί (Links)

Η Ιστοσελίδα goins.gr μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η Εταιρεία δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών δημιουργικών. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων, οι Χρήστες αναγνωρίζουν, ότι πρέπει να απευθυνθούν απευθείας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, οι οποίες και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.
Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι η Εταιρεία ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει ή/και ότι συνδέεται με αυτές καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Επίλυση Διαφορών

Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτού, ορίζονται αποκλειστικά τα δικαστήρια των Αθηνών.

Λοιποί Όροι

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών και πληροφοριών της Ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.
Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου των παρόντων Όρων Χρήσης δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, αρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας και μετά από τις ως άνω τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Κατά συνέπεια συνιστάται η συχνή επαλήθευση των Όρων Χρήσης.
Εάν κάποιος Χρήστης διαφωνεί με τους Όρους Χρήσης που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.
Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με τον δικτυακό τόπο goins.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στο e-mail: info@goins.gr